Verksamhetsledning

VERKSAMHETSLEDNING PÅ MUSKÖVARVET

Muskövarvet AB Verksamhetsledningssystem består av ett integrerat kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. VHL-systemet utgår från följande bindande referenser.


Kvalitetssäkringssystemet refererar till svensk och internationell standard och har beteckningen,

ISO 9001:2015.


Miljöledningssystemet refererar till svensk och internationell standard och har beteckningen,

ISO 14001:2015.


Det systematiskt arbetsmiljöarbetet refererar till Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete och har beteckningen AFS 2001:1.


Det systematiskt brandskyddsarbetet refererar till Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete

(SRVFS 2004:3).


Verksamhetsledningssystemet är tredjepartscertifierat av Bureau Veritas utifrån standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

POLICY

MILJÖPOLICY


” Vi tar vårt miljöansvar och arbetar kontinuerligt för en långsiktigt hållbar utveckling i enighet med gällande

lagar och föreskrifter...”


För ett ansvarsfullt och aktivt bruk av vår gemensamma miljö är det enligt Vår mening nödvändigt med ett genomtänkt och systematiskt tillvägagångssätt. Varje enskild aktivitet måste ske genomtänkt för att minimera den miljöpåverkan den kan ha.


Detta måste ske både för den enskilda aktiviteten i sig själv men även i samverkan med andra aktiviteter. Genom att alltid tänka efter före kan vi minimera den miljöpåverkan vår verksamhet ger och uppnå en ständig förbättring genom att minska förbrukningen av energi, råvaror och naturresurser.


Medarbetarna, dvs. människorna, är den viktigaste resursen vi har. De skall känna ett stöd från vårt miljöledningssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete.


Vårt miljöledningssystem bygger på ansvar, pålitlighet, sunt

förnuft och ett tillvaratagande av erfarenheter i enighet med

gällande lagar och föreskrifter. Varje medarbetare vet sina

ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. På detta sätt ska vi ta vårt miljöansvar och kontinuerligt arbeta för en hållbar utveckling.

KVALITETSPOLICY


”Muskövarvet AB skall leverera tjänster och produkter

i rätt tid med rätt kvalitet till rätt kostnad…”


Enligt Vår mening är det nödvändigt att inse att kvalitet måste byggas in i en produkt eller tjänst av de som producerar den.


Kontroll, granskning och provning kan inte ensamt höja

kvaliteten i en leverans. Det primära målet för kvalitetssäkrande aktiviteter är att förebygga felaktigheter, men om felande aktiviteter skulle uppträda skall kvalitetssystemet uppmärksamma och förhindra fortsatt upprepning.


Muskövarvet AB har som mål att utföra och leverera tjänster och produkter i rätt tid till en kvalitet som uppfyller kundens

förväntningar och krav jämte gällande lagar och normer.


Medarbetarna, dvs. människorna, är den viktigaste

kvalitetsresursen vi har. De skall känna ett stöd från vårt

kvalitetssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete. Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav på det arbete vi utför och gäller för alla som är verksamma i bolaget, såväl på arbetsplatsen, i administrationen som i företagsledningen.